slipa_ol: (Default)
[personal profile] slipa_ol
сьогодні прочитав серію статей Тетяни Чорновіл  на lb.ua про інтернати для психічно хворих людей. от посилання: Під опікою в концтаборі, Під опікою в концтаборі-2, Під опікою в концтаборі-3. тваринний жах викликає уявлення про те як люди там виживають. і я абсолютно не ставлю під сумнів існування такого жахіття. це все логічно випливає з того порядку за яким існує зараз наша держава. якщо звичайні здорові люди обдираються і утискаються на кожному кроці: в нас забирають бізнес, житло, базкарно давлять дорогими машинами, то логічно що людей знедолених і позбавлених можливості захисту взагалі тримають за худобу. те що чинуші в нашій державі настільки розбещені безкарністю і здебільшого позбавлені совісті вже сприймається як факт без доведення. але наскільки ж оскотинились звичайні люди:ставитись до собі подібних, нехай і з психічними розладами, як до безсловеної худоби, забивати їх лише за те що вони претендують на право теж називатись людьми!
жахіття. людина потрапляючи в такий заклад приречена на голодне животіння без будь якої надії на нормальне життя з перспективою померти в молодому віці. і до цього немає діла нікому крім купки ідеалістів які самі зазнають утисків за свою діяльність. держава ж в особі чинуш з масними очами і гнилими душами виступає в ролі методичного ката який цілеспрямовано вишукує нові жертви.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

slipa_ol: (Default)
slipa_ol

November 2014

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16 171819202122
23242526272829
30      
Page generated 22/10/17 06:07

Expand Cut Tags

No cut tags