slipa_ol: (Default)
[personal profile] slipa_ol
ось він, ось хазяїн жизні, пацанчік який дастіг. дорогий костюм, дорога машина, розслаблена і, злегка, поблажливо-зверхня манера говорити. якщо він і порушує правила, перевищує швидкість вдвічі, то це тільки з поважних причин: в невідкладних і термінових справах, інколи, можна і знехтувати правилами, в інших же випадках це виключено. і коли хтось, переходячи зеброю трасу, буде ненавмисне розчавлений поважним депутатом, то він повинен сприйняти це як належне, повинен відчути важливість моменту і достойно, без дріб"язкового скавчання тєрпіли, відійти у країну вічного полювання.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

slipa_ol: (Default)
slipa_ol

November 2014

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16 171819202122
23242526272829
30      
Page generated 24/10/17 00:25

Expand Cut Tags

No cut tags