slipa_ol: (kid)
[personal profile] slipa_ol
Originally posted by [livejournal.com profile] kerbasi at На Майдані слід впровадити посаду
СПЕЦПРОКУРОРА

Спецпрокурор буде формулювати юридичною мовою та виносити на публіку у вигляді процесуальних документів те, що зараз накопичується та проголошується як різні чорні списки.

Це матиме пропогандистське значення: люди, що почують свої ПІБ у формулюванні постанови про порушення кримінальної справи з переліком конкретних статей та їх диспозицій, відчуватимуть психологічну напругу, навіть якщо волатимуть про нелегітимність, оперетковість тощо.

А за певних обставин значення може стати і не тільки пропогандистським.

Хто погоджується та/або має доступ до ідеологів Майдану, розповсюджуйте.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

slipa_ol: (Default)
slipa_ol

November 2014

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16 171819202122
23242526272829
30      
Page generated 18/10/17 20:18

Expand Cut Tags

No cut tags